Društvo

Smenjen šef Zimske službe zbog “neodgovaranja zadatku”

Od­lu­kom gra­do­na­čel­ni­ka Ni­ša Dar­ka Bu­la­to­vi­ća po hit­nom po­stup­ku do­šlo je do pro­me­ne na če­lu Zim­ske slu­žbe. Na sed­ni­ci Šta­ba za van­red­ne si­tu­a­ci­je, Bu­la­to­vić je na me­sto ru­ko­vo­di­o­ca slu­žbe po­sta­vio Sve­ti­sla­va Ma­ni­ća, a smenio Dragan Dimitrijevića.

U obra­zlo­že­nju je re­če­no da grad­sko ru­ko­vod­stvo ni­je za­do­volj­no ka­ko je Di­mi­tri­je­vić oba­vljao va­žan po­sao za grad i da ni­je od­go­vo­rio za­dat­ku, objavila je politika.rs.

Sme­na na če­lu Zim­ske slu­žbe u Ni­šu usle­di­la je po­sle ha­o­sa u ko­me se grad na­šao od 5. januara i nedelju dana nakon toga.

Od­lu­ka je pomalo i pri­zna­nje grad­skog ru­ko­vod­stva da je, iako se go­vo­ri­lo „da ipak ni­je kri­tič­no”, Niš za­i­sta pot­pu­no ne­spre­man do­če­kao pr­vi ve­ći sneg, oluj­ni ve­tar i le­de­ni ta­las, ali i da je pre­vi­še bi­lo pro­ble­ma u jav­nom sa­o­bra­ća­ju, za­sto­ja i pre­ki­da na neo­či­šće­nim uli­ca­ma, skra­ći­va­nja grad­skih auto­bu­skih li­ni­ja, ka­šnje­nja za­po­sle­nih na rad­na me­sta i is­po­ru­ka osnov­nih ži­vot­nih na­mir­ni­ca, piše politika.rs

Po­moć­nik ni­škog gra­do­na­čel­ni­ka, Dra­go­slav Pa­vlo­vić je, pre­no­se­ći me­di­ji­ma od­lu­ku o sme­ni, o Di­mi­tri­je­vi­ću re­kao: „Ni­je ga bi­lo”, i do­dao: „Plan ra­da Zim­ske slu­žbe na­pra­vljen je ona­ko kao tre­ba, ali do­sa­da­šnji šef ove slu­žbe ni­je re­a­go­vao na od­go­va­ra­ju­ći na­čin”.

Dragan Di­mi­tri­je­vić iz­ja­vio je  „da ni­je oba­ve­šten” o smeni. Istakao je da je na če­lu Zim­ske slu­žbe od 2013. go­di­ne i  „da ve­ro­vat­no ni­je od­go­va­rao ape­ti­ti­ma da di­že pa­ni­ku i fr­ku bez po­tre­be”. Do­dao je i da je sve vre­me bio sta­lo­žen, što je ve­ro­vat­no ne­ko­me sme­ta­lo, ali i „da je za­po­slen kao rad­nik u Di­rek­ci­ji za iz­grad­nju gra­da, da je po­sao še­fa slu­žbe ra­dio vo­lon­ter­ski i da mu, čak, ni te­le­fon ni­je pla­ćan,” piše politika.rs.

Novi šef, Svetislav Manić je u stvari stari, jer je bio na čelu ove službe više od jedne decenije pre Dimitrijevića kada je otišao u penziju.

 

Objavljeno na sajtu politika.rs

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Povezane vesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Ne možete kopirati sadržaj!

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com