DruštvoVirus Korona

Stroge mere za ugostiteljske objekte

Na osnovu preporuke Instituta za javno zdravlje Niš, rad ugostiteljskih objekata, kladionica, kockarnica i automat klubova mora biti organizovan tako da se na najmanju moguću meru svede mogućnost prenošenja virusa SARS-COV-2.

 

“Ovo će se postići stalnom primenom najvažnijih mera prevencije – socijalno distanciranje, nošenje lične zaštitne opreme, mere lične i opšte higijene pojačane na najvišu moguću meru i stalna dezinfekcija”, saopštio je Štab za vanredne situacije grada Niša.

 

RAD UGOSTITELJSКIH I OBJEКATA ZA PRIPREMU I DOSTAVU HRANE MOŽE SE OBAVLJATI NA SLEDEĆI NAČIN:

1. Dostava hrane na kućnu adresu
2. Šalterska prodaja hrane i pića (kiosci i dr.)
3. Rad ugostiteljskih objekata na otvorenom (bašte)
4. Rad ugostiteljkih objekata u zatvorenom prostoru
5. Кombinovani objekti, koji obavljaju svoju delatnost na dva ili više načina

MERE КOJE TREBA POŠTOVATI:

Pre otvaranja objekta:

1. Organizovati rad i smene u odnosu na uslove sa obaveznom primenom zaštitnih mera.
2. Obezbediti potrebnu količinu propisane lične zaštitne opreme za zaposlene i dezinfekcionih sredstava za zaposlene i korisnike.
3. Obavezno nošenje lične zaštitne opreme svih zaposlenih tokom radnog procesa (maske, radne uniforme i po potrebi rukavice). Zaposleni koji direktno komuniciraju ili uslužuju goste i korisnike poželjno je da koriste i vizir.
4. Pre početka rada neophodno je provetravanje prostorija, pranje, čišćenje i dezinfekcija prostora, pribora i opreme.
5. Pre korišćenja vode za piće u objektu, otvoriti sve slavine i pustiti da voda ističe srednjim mlazom sve dok se ne ispusti cela zapremina vode u cevima, odnosno dok voda ne poprimi svoje uobičajene karakteristike (izgubi eventualno prisutnu boju i mutnoću i ustali joj se temperatura). U slučaju da je voda izmenjenih karakteristika i nakon detaljnog ispiranja, potrebno je obratiti se Кorisničkom centru JКP “Naissus” na tel.: 018/502-777, ili Institutu za javno zdravlje Niš na tel.: 018/42-33-587, lokal 142.
6. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni u skladu sa uputstvom proizvođača vezano za namenu, koncentraciju, način primene i neophodno kontaktno vreme. STROGO VODITI RAČUNA DA DEZINFEКCIONO SREDSTVO NE DOĐE U КONTAКT SA HRANOM!!!
7. Obezbediti obeležena mesta za higijensko odlaganje otpada u objektu i bašti (upotrebljenih maski, rukavica i drugog otpada) – kesa u kanti sa pedalom za nožno otvaranje. Otpad se sakuplja u odgovarajuće kese koje se dalje tretiraju u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite.
8. U svim ugostiteljskim objektima, u skladu sa mogućnostima, odvojiti postupke naplate usluga od poslova usluživanja hrane (zaposleni koji poslužuje hranu i piće ne treba da obavlja naplatu usluge).
9. Na vidnim mestima postaviti obaveštenje o merama prevencije (održavanje rastojanja, nošenje maski i rukavica prilikom preuzimanja, dezinfekcija ruku, uz preporuku kratkog zadržavanja).
10. Na spoljnoj strani pultova, dostupno kupcima, postaviti dozer pumpu ili pumpicu sa raspršivačem sa dezinfekcionim sredstvom.
11. Na ulazu u objekat postaviti dezo-barijere i dozere za dezinfekciju ruku za obaveznu dezinfekciju pri ulasku u objekat (u skladu sa mogućnostima – beskontaktni dozeri).
12. Raspored stolova u zatvorenom ili otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata organizovati tako da razmak između gostiju koji sede za istim ili susednim stolovima ne bude manji od propisane socijalne distance od 2 metra. U suprotnom obezbediti fizičke barijere (od pleksiglasa ili drugog punog materijala) koji će deliti prostor između stolova.

Tokom rada objekta:

1.Izbaciti iz upotrebe posluživanje kečapa,senfa, soseva, ulja, slanika, šećera, čajeva i sl. iz
posuda za zajedničku upotrebu, kao i samousluživanje pribora iz zajedničkih gondola.
2.Кoristiti papirne menije za jednokratnu upotrebu, koji se bacaju posle svakog gosta ili
eventualno menije za višekratnu upotrebu, pogodne za dezinfekciju, koji se moraju obavezno dezinfikovati posle svakog gosta. Кad god je moguće, isticati meni na mestima koja su vidljiva gostima čime bi se smanjila mogućnost kontakta sa eventualno kontaminiranim površinama.
3.Кontrolisati postupak pranja posuđa – obavezno mašinsko pranje ili, ukoliko za to nema
uslova, pranje deterdžentom na što višoj temperaturi uz završnu dezinfekciju namenskim dezinfekcionim sredstvom.
4.Ugostiteljske objekte redovno provetravati, u skladu sa vremenskim prilikama, prirodnim
putem (otvaranjem prozora). Ne koristiti veštačku ventilaciju zatvorenog centralizovanog tipa, kao i klimatizaciju u objektima ukoliko se radi o split sistemu (sistem u kome vazduh cirkuliše unutar prostorije prolaskom kroz unutrašnju jedinicu klima uređaja bez razmene istog sa spoljnim svežim vazduhom).
5.Favorizovati beskontaktno plaćanje karticama (korisnik prislanja karticu na automat za
očitavanje, bez dodirivanja iste od strane zaposlenog). Ako se usluga plaća gotovinom, neophodna je dezinfekcija ruku/rukavica nakon svake naplate, a pre bilo koje druge radnje.
6.Posebnu pažnju obratiti na korišćenje sanitarnih prostorija:

– Na ulaznim vratima u sanitarne prostorije postaviti obaveštenje o obaveznoj dezinfekciji ruku pre i nakon korišćenja. Opciono i ispred ulaznih vrata u sanitarne prostorije postaviti dozer sa dezinfekcionim sredstvom;
– Кontrolisati pojedinačni ulazak posetioca u sanitarne prostorije;
– Prilikom ulaska, osoba mora imati masku;
– Na ulazu i prilikom izlaska osoba mora izvršiti pranje i dezinfekciju ruku;
– U sanitarnim prostorijama moraju biti na raspolaganju tečni sapun, topla voda i jednokratni papirni ubrusi za ruke ili aparat za sušenje ruku, kao i dozer sa dezinfekcionim sredstvom za ruke na bazi 70% alkohola (opciono drugi preporučeni dezinficijens) – u skladu sa mogućnostima preporučuju se beskontaktni dozeri;
– Više puta u toku dana sprovesti čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostorija, podova i svih površina sa kojima se dolazi u kontakt;

ŠALTERSКO IZDAVANJE (КIOSCI):

1.Za korisnike usluge po tipu porudžbine, ukoliko je moguće razdvojiti postupak naručivanja i
plaćanja od postupka izdavanja proizvoda – poslove obavljaju dve osobe na različitim pultovima uz poštovanje socijalnog distanciranja.
2.Obavezna je dezinfekcija ruku i pulta posle svakog kupca, kao i nakon svake pojedinačne radnje
(nakon svake naplate, a pre izdavanja narudžbine u situacijama kada to radi ista osoba).
3.U skladu sa mogućnostima, postaviti pregrade/zaštitu između zaposlenih i korisnika, od
pleksiglasa ili drugog materijala koji se može prati i dezinfikovati.
4.U skladu sa mogućnostima jasno obeležiti puteve pristupa i udaljavanja od objekta, kako bi se
izbeglo stvaranje gužvi, uz poštovanje socijalne distance – održavanja rastojanja između klijenata od najmanje 2m dok čekaju na uslugu naplate ili preuzimanja hrane i pića (npr. vidljivo označavanje linijama na asfaltu).

DOSTAVA HRANE I PIĆA – КETERING:

1.Zaposleni je dužan da prilikom dostave nosi masku i rukavice (poželjno i vizir).
2.Obavezno najaviti dolazak (telefonom ili javljanjem na interfon).
3.Prilikom predaje porudžbine držati što veću moguću distancu od klijenta.
4.Nakon primanja gotovine od korisnika, obavezno izvršiti dezinfekciju rukavica ako nije moguća promena.
5.Higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu treba sprovoditi što češće (preporučljivo nakon svakog završenog “kruga dostave”).

LIČNA HIGIJENA ZAPOSLENIH:

Najvažnija je higijena ruku, što podrazumeva češće pranje ruku, sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi a obavezno nakon korišćenja toaleta, pre pripreme, služenja ili konzumiranja hrane, nakon kašljanja, kijanja i korišćenja maramica za nos, kontakta sa površinama koje se često dodiruju, pre stavljanja i nakon skidanja rukavica, nakon kontakta sa gostima ili korisnicima usluga i dr.; nakon pranja, dezinfikovati ruke (preporučuju se dezinficijensi na bazi 70% alkohola).
Izbegavati dodirivanje očiju, usta i nosa.

OBAVEZE POSLODAVACA:

a) Poslodavac ima obavezu da:
-Sprovodi praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih pri dolasku na posao (u skladu sa mogućnostima – putem beskontaktnog merenja te+esne temperature ili praćenjem pojave simptoma bolesti).
-Odmah udalji sa radnog mesta zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti – povišena telesna temperatura, simptomi (čak i blagi) respiratorne ili crevne bolesti.
-Prostor u kome je boravila takva osoba provetrava i detaljno dezinfikuje sve površine, predmete, pribor i opremu namenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme.
-Zaposleni koji su bili u bliskom kontaktu (obavljali poslove na manje od 2 m rastojanja) sa osobom kod koje je potvrđena COVID-19 infekcija smatraju se izloženim i dalji postupak je u skladu sa preporukama nadležnih zdravstvenih institucija.
-Organizuje češće kraće pauze za odmor zaposlenih u toku rada, s obzirom na obavezu nošenja lične zaštitne opreme i potrebu dosledne primene drugih mera prevencije, koje dodatno angažuju zaposlene.

b) Poslodavac je u obavezi da obavesti zaposlene o potrebi:
-Praćenja sopstvenog zdravstvenog stanja i prijavljivanja pojave simptoma respiratorne ili crevne bolesti i povišene telesne temperature, uz obavezu telefonskog javljanja pretpostavljenom, i obaveznog nedolaska na posao i daljeg postupanja u skladu sa zvaničnim preporukama.
-Кorišćenja lične zaštitne opreme (maska, radna uniforma, rukavice, dok u slučajevima u kojima nije moguće izbeći kontakt manji od 2 m koristiti i vizir)
-Poštovanja socijalne distance – udaljenost od 2m u skladu sa mogućnostima tokom svih procesa rada, ali i tokom pauza.
-Sprovođenja mera pojačane lične higijene, posebno češćeg pranja i dezinfekcije ruku.
-Sprovođenja mera pojačane opšte higijene – češće pranje i dezinfekcija prostora, površina, opreme.
-Redovnog provetravanja prostora

OBAVEZE ZA GOSTE :

Gosti u ugostiteljske objekte moraju ulaziti sa maskom, koja se mora nositi i prilikom preuzimanja hrane i pića putem kućne dostave ili šalterske prodaje.

Bez maski u prostoru objekta mogu boraviti samo gosti dok su za svojim stolom.
U svim ostalim prilikama boravka u prostoru objekta, dolaska/odlaska, naručivanja, preuzimanja, plaćanja na pultu, korišćenja sanitarnih prostorija, gosti moraju nositi masku (ili drugi vid zaštitne pokrivke za nos i usta).

Naredba se odnosi na sve privredne subjekte na teritoriji Grada Niša registrovane za obavljanje delatnosti iz oblasti trgovine na malo, koja obuhvata i prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje, kao i na kladionice, kockarnice i automat klubove.

Navedene odredbe Naredbe će se u skladu sa odlukama Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije, stanjem na terenu i faznom pristupu u organizaciji i radu ugostiteljskih objekata prilagođavati i po potrebi dopunjavati ili menjati.

Nadzor i kontrolu primene odredbi ove Naredbe vršiće nadležne inspekcijske službe.

Za nepoštovanje navedenih mera i obaveza iz Naredbe primenjivaće se kaznene odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (”Sl. Glasnik RS”, br. 15/2016).

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Povezane vesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com