Promo

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА КИОСК ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПРИЈАВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД НИШ

Градска општина Медијана

Председник Градске општине Медијана

Број:031-2-764/2021-01

Датум 12.11.2021. године

Ниш, ул. Париске Kомуне бб

бр. тел. 018/532-992

 

 

На основу чланова 8. и 9. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији Града Ниша (Сл. лист Града Ниша бр. 35/2021), Планом локација за киоске на површинама јавне намене на територији Града Ниша (Сл. лист Града Ниша бр. 85/2021), члана 14. став 22.  и члана 43. став 5. Статута Градске општине Медијана (Сл. лист Града Ниша 58/2017 и 64/2019), претходне сагласности Градоначелника Града Ниша бр.3627-3/2021-01 од 09.11.2021. године и решења о образовању Комисије за спровођење поступка по огласу за прикупљање писаних пријава као и поступак непосредне погодбе за давање локације за киоск бр. 031-2-575/2021-03 од 15.09.2021. године, председник Градске општине Медијана расписује

 

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА КИОСКЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПРИЈАВА

 

Киоск је мањи монтажно – демонтажни објекат површине до 10.5м2, за обављање делатности одређених законом и другим прописом. Киоск се може поставити на површини јавне намене у складу са условима утврђеним Одлуком о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији Града Ниша (Сл. лист Града Ниша бр. 35/2021) и Планом локација за киоске на површинама јавне намене на територији Града Ниша (Сл. лист Града Ниша бр. 85/2021).

 

Локације за које се расписује оглас:

 

 1. Број 30 у Плану, локација – на почетку улице Наде Томић између објеката ЈКП Медијана (цвећара је у склопу подземног пролаза) и пословно – трговинског објекта, тип киоска К1, површина од 4м2 до 8м2.
 2. Број 31 у Плану, локација – на углу Обреновићеве улице и улице Светозара Марковића (према МУП-у), тип киоска К1, површина од 4м2 до 8м2.
 3. Број 303 у Плану, локација – на Византијском Булевару код аутобуског стајалишта преко пута Lidl-a, тип киоска К1, површина од 4м2 до 8м2.
 4. Број 313 у Плану, локација – према улици Балканској (према актуелном Урбанистичко техничком пројекту), тип киоска К1, површина од 4м2 до 8м2.

 

 1. Број 223 у Плану, локација – на Булевару Немањића са источне стране од Трошаринске пијаце према раскрсници са ул. Бранка Миљковића, тип киоска ће се утврдити добијањем Урбанистичко – техничких услова ЈП ”Завод за урбанизам”.

 

 1. Број 254 у Плану, локација – на Булевару Др Зорана Ђинђића, северна регулација код аутобуског стајалишта према центру града, (дијагонално од градске болнице), тип киоска ће се утврдити добијањем Урбанистичко – техничких услова ЈП ”Завод за урбанизам”.

 

 

Планом локација за киоске на површинама јавне намене на територији Града Ниша (Сл. лист Града Ниша бр. 85/2021), утврђено је да се у киосцима може обављати:

 1. Продаја мешовите робе;
 2. услужне и занатске делатности;
 3. Продаја прехрамбене робе (пекарски производи, кафа, кокице, семенке…);

Како се киосци налазе у централној зони не могу се бавити припремом и продајом хране за које је неопходна термичка обрада у самом киоску, а овим се изузимају киосци ван зоне становања (минимална удаљеност од зоне становања је 10 метара).

Локација за постављање кисока се издаје на период до пет година.

Рок за подношење писаних пријава је 5 дана од дана објављивања огласа у јавним гласилима. Писане пријаве се подносе непосредно на писарници Градске општине Медијана, са назнаком на коверти – Пријава за локацију за киоск, (и са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ), у складу са чланом 12. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији Града Ниша (Сл. лист Града Ниша бр. 35/2021).

Рок за постављање киоска износи 3 (три) месеца од дана издавања Решења о заузећу јавне површине које издаје Одсек за комунлане послове Управе Градске општине Медијана.

Висина накнаде и рокови плаћања:

Висина гарантног рока за учешће на оглас износи 21.060,00 а у складу са Решењем о утврђивању висине гарантног износа за учешће у поступку по огласу за прикупљање писаних пријава за давање локација за кисоке Градског Већа Града Ниша бр. 1192.2/2021-03 од 27.09.2021. године. Према упутсву за уплату, гарантни износ уплатити на наменски рачун код Управе за трезор бр. 840-0000005651741-20, са назнаком Управа Градске општине Медијана – уплата гарантног износа за давање локација за киоск.

Комисија врши бодовање пристиглих пријава на основу следећих критеријума:

 1. 5 бодова добија учесник огласа за давање локација који запошљава особе са инвалидитетом, сходно Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (“Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13);
 2. 4 бода добија учесник огласа за давање локација који запошљава 5 и више радника;
 3. 1 бод добија учесник огласа за давање локација који има остварен пословни приход у протеклој години до 1.000.000.000,00 (једна милијарда) динара;
 4. 2 бода добија учесник огласа за давање локација који има остварен пословни приход упротеклој години од 1.000.000.000,00 (једна милијарда) динара;
 5. 3 бода добија учесник огласа за давање локација који дуже од 5 (пет) година обавља, као претежну регистровану делатност, делатност утврђену Планом за локацију за коју конкурише.
 6. 15 бодова добија учесник огласа за давање локација који је у предходном периоду по основу одобрења надлежног органа већ био одређен за корисника привременог објекта на тој локацији.

У случају да након извршеног бодовања применом мерила из става 1. овог члана два или више учесника Конкурса имају једнак резултат, предност има учесник који запошљава више радника.

Обавезно достављања доказа да су измирене обавезе из претходног периода на име коришћења површине јавне намене и обавезу доставе доказа да су измирене обавезе по основу локалних јавних прихода.

 

Обавезна садржина пријаве је:

 1. име и адреса, односно назив и седиште учесника огласа,
 2. назнака локације за киоск за који се подноси пријава,
 3. доказ о уплаћеном гарантном износу.

 

Пријаве на оглас за давање локације за киоск прикупљањем писаних пријава, ће се јавно отварати пред Комисијом Градске општине Медијана и свих заинтересованих лица у сали Скупштине Градске општине Медијана, у ул. Париске Комуне бб, Ниш, дана 18.11.2021. године, у 12:00 часова, уз поштовање свих предложених епидемиолошких мера, уколико за тим постоји потреба. Пријаве се могу поднети до 10:00 часова, дана 18.11.2021. године. О јавном отварању поднетих пријава, комисија води записник. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се одбацују.

Јавно отварање пријаве се може извршити и уколико постоји само један учесник који је поднео уредну пријаву.

Обавештење о резултатима огласа истиче се на огласној табли Градске општине Медијана, у року од 8 дана од дана отварања пријава.

Учесник огласа који добије локацију у случаја одустанка, губи право на повраћај гарантног износа.

Место и време увида у План локација за киоске на површинама јавне намене на територији Града Ниша (Сл. лист Града Ниша бр.85/2021), која је предмет давања у закуп, може се извршити у просторијама Градске општине Медијана, ул. Париске Комуне бб, у Нишу, у присуству комуналног инспектора и шефа Одсека за комуналне послове Управе Градске општине Медијана.

Све информације у вези давања Огласа за давање локација за постављање мањих монтажних објеката, на територији Градске општине Медијана, могу се добити на телефон 018/532-992 и непосредно у просторијама Градске општине Медијана, ул. Париске Комуне бб, у Нишу.

Право учешћа на огласу за давање локација имају сва правна лица, предузетници и физичка лица, осим оних који према Граду Ниша имају дуговања на дан објављивања огласа, по основу коришћења и заузећа површине јавне намене за постављање привремених објеката и неизмирене обавезе на име локалних јавних прихода.

У поступку по огласу за давање локација не могу учествовати председник ни чланови Комисије, као ни остала службена лица која су учествовала у поступку од покретања иницијативе до доношења одлуке.

 

ОГЛАС МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.

Povezane vesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Ne možete kopirati sadržaj!

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com